ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – προς την Κυκλική και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη», στο MEC Παιανίας στα πλαίσια του VerdeTec FORUM

Τα Νέα Πρότυπα θα συμβάλλουν στη δημιουργία Κυκλικών και Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων μόνο εάν εφαρμοστεί συνεχής εκπαίδευση των εμπλεκομένων δημόσιων λειτουργών και δραστηριοποιηθούν οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί

 

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που διατυπώθηκε στην ημερίδα που οργάνωσε το ECOCITY με θέμα « Νέα Πρότυπα- Προς μια Κυκλική και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη» την Παρασκευή 17 Μαρτίου στα πλαίσια του Verde.tec Forum.

Συγκεκριμένα, με την σύμπραξη των ΥΠΕΝ, ΕΛΟΤ,ΤΕΕ, ΕΜΠ, ΕΕΔΣΑ και COMBATT έγινε ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της θεματολογίας της ημερίδας με στόχο ένα απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές, βιώσιμο και κυκλικά δομημένο οικιστικό περιβάλλον, αλλά και βιομηχανία, με αποτέλεσμα την ανάδειξη βασικών θέσεων και ουσιαστικών προτάσεων για το επίκαιρο ζητούμενο των πόλεων που θα εξασφαλίζουν και ποιότητα για την ζωή των πολιτών. Το καθολικής αποδοχής γενικό συμπέρασμα συνοψίζεται ως εξής :

Τα Νέα Πρότυπα που διαμορφώνονται με στόχο την επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα ελέγχοντας την αλυσίδα αξίας κατασκευαστικών υλικών, συμβάλλουν στην μετάβαση προς τη σύγχρονη Κυκλική και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη, εάν η εκπαίδευση των εμπλεκομένων δημόσιων λειτουργών είναι συνεχής και επαρκής και εφόσον δραστηριοποιούνται και οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. 

Ειδικότερα δε στην Ημερίδα τονίστηκαν σε σύνοψη τα παρακάτω:

  • Τα νέα πρότυπα αποτελούν εναρμονισμένα πλαίσια, κοινής αποδοχής – πηγή κωδικοποίησης, γνώσης, αλλά και τα κύρια εργαλεία που καθορίζουν τον τρόπο παραγωγής των πράσινων κατασκευαστικών υλικών, και όχι μόνο, τα οποία ενσωματώνονται σταδιακά στην ευρωπαϊκή και στην εθνική νομοθεσία και παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων προς την Κυκλική και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη. 
  • Ο χαρακτηρισμός «πράσινο» όπου και αν αποδοθεί δεν νοείται πλέον εάν δε ενσωματώνει στα κριτήρια την απανθρακοποίηση. Δραστηριότητες και εταιρείες ή φορείς ελέγχονται και οφείλουν να αποδεικνύουν το αποτύπωμα τους σύμφωνα με τις τάσεις αλλά και την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο και των κριτηρίων ESG. 
  • Τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή μελετών και κατασκευών λόγω ανειδίκευτου προσωπικού, έλλειψης γνώσεων ή και αδυναμίας κατανόησης των οδηγιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο με την συμβολή των ειδικών, όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία οφείλει να βρεθεί κοντά στην κατασκευή – εφαρμογή και στα έργα με απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού ώστε η γνώση από την έρευνα να έχει πρακτική ωφέλεια.
  • Η συμβολή της ανακύκλωσης στην Κυκλική και Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη είναι ύψιστης σημασίας ειδικά όταν αφορά σπάνια, μεγάλου κόστους υλικά και υψηλής επικινδυνότητας, όπως είναι οι μπαταρίες, αλλά και των υλικών κατεδάφισης (μπάζα).Οι δημοτικές αρχές έχουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σε συνεργασία με τα έγκριτα συστήματα ανακύκλωσης.
  • Με δεδομένο ότι  η παραγωγή υλικών και συστημάτων είναι πλέον διεθνοποιημένη όπως και οι κανονισμοί και τα πρότυπα, πρέπει αντίστοιχα η εφαρμογή και ο έλεγχος να διέπονται από παρόμοιο διεθνή χαρακτήρα. Αυτή η γνώση και η βούληση για εφαρμογή ελέγχων παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα στη χώρα μας.
  • Η έννοια της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής ουδετερότητας εφαρμόζεται και στα Μνημεία. Η Πολιτιστική Κληρονομιά έχει πρόσοδο για την κοινωνία και την χώρα και αυτό οφείλουμε να το επανεπενδύουμε στην προστασία και την συντήρηση των ίδιων των Μνημείων. 
  • Η αντίληψη για την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων πρέπει να διευρυνθεί συμπεριλαμβάνοντας στην κατανόηση ωφέλειάς τους τόσο την συντήρηση όσο και τη βιώσιμότητά τους. Τα έργα για τα οποία αιτούνται χρηματοδοτήσεις συχνά  δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της πόλης ή του φορέα. Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι είναι πολλοί σε αντίθεση με τους φυσικούς πόρους και την ενημέρωση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων σχετικά με τις έννοιες και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, των πράσινων συμβάσεων, της αξιοποίησης των προτύπων και των αντίστοιχων μηχανισμών και μοντέλων ελέγχων.

Οι παρουσιάσεις, ομιλίες, παρεμβάσεις και συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταδίδονται από τον κανάλι του ECOCITY στο Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=jd4VBIbmIy0

Σας άρεσε το άρθρο; Μοιραστείτε το!

Founder-Chief Editor | Environmental Scientist, MSc
Close